Danh Bạ

 

 

STT

Phòng/ban Sở GD&ĐT

Số điện thoại

1

Ban Giám đốc

 

2

Văn phòng sở

0251.3942615  - 0251.3846866  

3

Phòng Tiếp công dân

 

4

Phòng Giáo dục Mầm non

0251.3846465  

5

Phòng Giáo dục Tiểu học

0251.3842439  

6

Phòng GD Trung học và GD Thường xuyên

0251. 2653939  

7

Phòng Thanh tra

 

8

Phòng Văn thư

 

9

Phòng Tổ chức cán bộ

0251.3840858  

10

Phòng Kế hoạch tài chính

0251.3847169  

11

Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng

 

12

Công đoàn Giáo dục

 

13

Hội khuyến học Thành phố